İHALE İLANI
 
İMRANLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
 
SANAT YAPILARI YAPIM İŞLERİ : Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin
 
a) adresi
: İmranlı Hükümet Konağı, İmranlı/SİVAS
b) telefon ve faks numarası
: (0346) 861 20 08 – (0346) 861 33 99
c) elektronik posta adresi (varsa)
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
2-İhale konusu hizmetin
 
a) niteliği, türü ve miktarı
: 46 Köye Güneş Enerjili Klorlama Cihazı Takılması
b) yapılacağı yerler:
 
KÖY-DES PROGRAMI (2017 YILI PROĞRAMI)
 
S.No
YAPILACAĞI YER
MİKTARI
1
AKÇAKALE, ALTINCA, ARDIÇALAN, ARIK, AŞAĞIÇULHA, ATLICA,  AVŞAR, BAĞYAZI, BAHADUN, BAHTİYAR, BOĞANAK, BORULAR, BOĞAZÖREN, BULGURLUK, DELİCE, EKİNCİK,  GÖKÇEBEL, GÖRÜNMEZKALE,GÜVEN, KAPIKAYA, KAPIMAHMUT, KARACAÖREN, KARLIK, KEMRELİ, M.KILIÇLAR, KILIÇKÖY, KORUKÖY, KARACAHİSAR, KARAHÜSEYİN, KARAÇAYIR, KIZILTEPE, KIZILMEZRA, KEVENLİ, MADEN, ORTAKDARACIK,ORTAKÖY, TAŞDELEN, TOKLUCAK, TOPTAŞ, TUZÖZÜ, UYANIK, UZUNTEMUR, YAKAYERİ, YONCABAYIR EKREK,YÜNÖREN, YÜREKTAŞI KÖYLERİ
.
46
 
 
c) işin süresi
: İşyeri tesliminden sonra 45  (Kırkbeş) takvim günü.
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
: İmranlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati
: 31/05/2017 - 10.00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
 kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,      
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge istenmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1- İş Deneyim Belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %30’u oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2- İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
4.3.2.1-Boş
4.4-Bu ihalede benzer iş olarak,  her türlü İçme suyu yapım işleri  kabul edilecektir.
 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  en düşük fiyat esasına göre  belirlenecektir.
 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7-İhale dokümanı İmranlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği - Birlik Genel Sekreterliğinde görülebilir ve 250,00- TL. karşılığında Birlik Genel Sekreterliği adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
8-Teklifler 31/05/2017 tarih, saat 10.00’ a kadar Birlik Genel Sekreterliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
9- İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
 
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
 
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
13- İhale usulü açık ihaledir. Ancak İhale Komisyonu, zarfların içinden çıkan teklifleri değerlendirdikten sonra en düşük fiyatı uygun bulmazsa ihaleyi iptal edebilir
14- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarına tabi değildir. Bu iki kanun hükümleri ve ikincil mevzuatı ancak ihale dokümanında kendilerine atıf yapıldığı durumlarda uygulanır. İsteklilerin bu hususu bildikleri kabul edilecektir