.                                                              
 
İMRANLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
   Akaryakıt Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*
:2018/4
1-İdarenin
 
a) adresi
:Karşıyaka Mahallesi Hükümet Konağı İmranlı/Sivas
b) telefon ve faks numarası
:(0346) 861 20 08 – 861 33 99
c) elektronik posta adresi (varsa)
:
2-İhale konusu malın
 
a) niteliği, türü ve miktarı
: Euro Dizel, 15.734 Litre
b) teslim Yeri
:İlçe Özel İdare Şantiye yakıt deposuna  
c) teslim Tarihi
:İhale tarihinden itibaren 3 gün içerisinde
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
:İmranlı Hükümet Konağı
b) tarihi ve saati
:20/04/2018 Saat 10.00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecbur
standart/belge/bilgi:
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri
İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuat uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.3.1.1. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş ve geçerlilik süresini yitirmemiş bayilik lisansı,
4.3.1.2. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş ve geçerlilik süresini yitirmemiş taşıma lisansı,   
4.3.1.3. T.C. Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş ve geçerlilik süresini yitirmemiş en az 1 araca ait taşıma yetki belgesi
4.3.1.4. TSE ve TÜPRAŞ standartlarına uygun olarak teslim edeceklerine dair taahhütname vermek
a)İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler verilmesi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Teklifler 13/04/2018 tarihi, saat 10:00 'a kadar İmranlı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu adresine verilebilecek, posta vasıtasıyla da gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.
8. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 7 takvim günü olmalıdır.
11.İsteklilerin teklif ettikleri miktarı %3' ü oranında geçici teminat (nakit veya teminat mektubu) vereceklerdir.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13.Birliğimizin ihalesi 28/04/2004 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.
14. Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantı olmadığına dair taahhütname,