İMRANLI KAYMAKAMLIĞI
 
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda belirtilen işler ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin:
 
 
a) Adı
:
İmranlı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
İmranlı Hükümet Binası Kat :1
c) Telefon ve Faks Numarası
:
0 346 861 2008 – 0 346 8613399
2- İhalenin
 
 
a) Yapılacağı Yer
:
İmranlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati
:
13.08.2018-15:00
3- Tekliflerin
 
 
a) Verileceği yer
:
İmranlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve saat
:
13.08.2018-15.00
             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
4- İhale Konusu İşlerin
 
 
İşin Tanımı
:
İmranlı Asım Özden YBO Pansiyon Onarım İşi
İşin Niteliği                      
:
Yapım İşi
İşin Miktarı                        
:
Yapım İşi 1 Adet
Yer Teslim Tarihi               
:
Sözleşme tarihinden itibaren 5  (beş) günüdür
İşe Başlama Tarihi           
:
Yer tesliminden itibaren 3 takvim günüdür.
İşin Bitim Tarihi              
:
Yer tesliminden itibaren 40 takvim günüdür.
5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer
:
İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.
 
6- İhale Dokümanının Hangi Bedelle Alınacağı
 
:
 
İhale dokümanları, Birlik bürosundan 500,00-TL karşılığında alınacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (Dosya ücreti teslimat makbuzu ile bankaya yatırılacaktır.)
 
7-Geçici Teminat
 
 
:
 
 
Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.
 
 
8- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
8.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 
 a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
  1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
          1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
 f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 g) 8.2’nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
 h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 i) (Ek:08/06/2004 – 25486 R.G./42 md.) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
j) Dosya ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. (Dosya ücreti teslimat makbuzu ile bankaya yatırılacaktır.)
8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
8.2.2- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek, güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)
8.3-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
8.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin Ek: B III grubundaki işler ile İdarece uygun görülen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.4- Bu ihalede İnşaat Mühendisi ve Mimarlık bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. (İnşaat Mühendisi ve Mimarlık diplomaları ile ihaleye girecek istekliler, ne kadarlık işe girebileceklerini Kamu İhale Kurumunun belirlediği usul ve esaslara göre hesaplayıp imzalı olarak ihale dokümanları ile birlikte sunmak zorundadır.)
8.5- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname
8.6. Belgelerin sunuluş şekli
8.6.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
8.6.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.6.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
11-Konsorsiyum olarak teklif verilemez. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir.
12- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz
13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne tabidir.