İMRANLI KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZME T GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
Aşağıda belirtilen işler Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin                                          :
a)Adı                                                  :İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)Adresi                                             : İmranlı Kaymakamlığı Hükümet Binası
 
c)Telefon ve faks Numarası               :0346 861 2008- 0346 861 3399
2-İhalenin                                           :
a)Yapılacağı Yer                                :Kaymakamlık toplantı salonu
b)Tarih ve Saati                                  : 30/06/2017/10:00
3-Tekliflerin
a)Verileceği Yer                                 :Kaymakamlık Toplantı Salonu
b)Tarih ve Saati                                  : 30/06/2017/10:00
            Teklifler yukarıda belirtilen yer , tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul  edilmeyecektir.Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir.Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye  alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.
 
4-İhale Konusu İşlerin
 
İşin Tanımı  : İmranlı İlçesine bağlı köylere Parke Taş Alımı
           
Sıra No
POZ NO
İŞ KISIMLARI
BİR.
MİKTARI
1
04.032/2 B
Beton parke taşları (TS 2824 EN 1338)(karakteristik yarmada çekme dayanıma (T) > 3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır)(Her renk ve ebatta) Normal çimentolu 6 cm yüksekliğinde 
M2
35.000
 
2
07.006/K
Kilitli parke taşı nakli
ton
4.725
                                                
İşin Niteliği                                                    :  Parke Taş Temin ve     Nakli  
İşin Miktarı                                        : 35.000 m2 parke taşı(İller Bankası ödeneğinden)
Malın Teslim Yeri                              : Ardıçalan, Bardaklı, Beğendik, Borular, Çukuryurt, Dağyurdu, Darıseki, Kapıkaya, Kapımahmut, Karaboğaz, Karacaören, Kasaplar,Maden, Toklucak, Türkkeşlik,Yukarıçulha,Yünören Köyleri
İşe Başlama Tarihi                             : 70 takvim gündür.
İşin Bitim Tarihi                                 : Yer tesliminden itibaren 70 takvim gündür.
5-İhale Dokümanının Görüleceği Yer: İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.
 
6-İhale Dokümanının Hangi Bedelle: 500-TL (Beşyüzlira)
7-Geçici Teminat                               :Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istek-
                                                            lilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.
8-İhaleye katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
8-1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 
a)Tebliğat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta  adresi.
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi.
   1-Gerçek kişi olması halinde , ihaleye  ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına  kayıtlı olduğunu gösterir  belge.
2-Tüzel kişi olması halinde , mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya  Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
     c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
            1-Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi.
            2-Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları   ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler  ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d)(Değişik : 08/06/2004-25486 R.GÇ/42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde  sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
      e)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
      f)İdari Şartnamede belirlenen  geçici teminat.
      g)8.2.nci maddede belirtilen , şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri  Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
       h)Vekaleten ihaleye katılma  halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdili imza beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
8.2.1-İsteklilerin , mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
8.2.2- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %30 u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge , (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği  usul ve esaslara  göre güncelleyerek , güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)
 
8.3-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
8.3.1-Bu ihalede benzer iş olarak 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin  Ek:A Alt yapı İşlerinin (IX-X-XI) Gruplarında bahsedilen işler ile benzer iş olarak  kabul edilecektir.
8.3.2-Bu ihalede inşaat Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
8.4. Belgelerin sunuluş şekli
8.4.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
8.4.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir
8.1 adet forklift ,5 adet kamyon ve işin niteliği gereği gerekli olacak diğer araçlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez .
12-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı , alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır.
15-İdare ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
                                                                                 İmranlı Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            İMRANLI KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZME T GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
Aşağıda belirtilen işler Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin                                          :
a)Adı                                                  :İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)Adresi                                             : İmranlı Kaymakamlığı Hükümet Binası
 
c)Telefon ve faks Numarası               :0346 861 2008- 0346 861 3399
2-İhalenin                                           :
a)Yapılacağı Yer                                :Kaymakamlık toplantı salonu
b)Tarih ve Saati                                  : 30/06/2017/10:15
3-Tekliflerin
a)Verileceği Yer                                 :Kaymakamlık Toplantı Salonu
b)Tarih ve Saati                                  : 30/06/2017/ 10:15
            Teklifler yukarıda belirtilen yer , tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul  edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye  alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.
 
4-İhale Konusu İşlerin
 
İşin Tanımı  : İmranlı İlçesine bağlı köylere Parke Taş Alımı
           
Sıra No
POZ NO
İŞ KISIMLARI
BİR.
MİKTARI
1
04.032/2 B
Beton parke taşları (TS 2824 EN 1338)(karakteristik yarmada çekme dayanıma (T) > 3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır)(Her renk ve ebatta) Normal çimentolu 6 cm yüksekliğinde 
M2
10.500
 
2
07.006/K
Kilitli parke taşı nakli
ton
1.417,5
                                                
İşin Niteliği                                        :  Parke Taş Temin ve     Nakli 
İşin Miktarı                                        : 10.500 m2 parke taşı(İl Özel İdaresi ödeneğinden)
Malın Teslim Yeri                              : Aşağıçulha, Cerit, Kapıkaya, Karaboğaz ve Uyanık Köyleri
İşe Başlama Tarihi                             : 30 takvim gündür.
İşin Bitim Tarihi                                 : Yer tesliminden itibaren 30 takvim gündür.
5-İhale Dokümanının Görüleceği Yer: İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.
 
6-İhale Dokümanının Hangi Bedelle: 100-TL (Beşyüzlira)
7-Geçici Teminat                               :Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istek-
                                                            lilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.
8-İhaleye katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
 
8-1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 
a)Tebliğat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta  adresi.
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi.
   1-Gerçek kişi olması halinde , ihaleye  ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına  kayıtlı olduğunu gösterir  belge.
2-Tüzel kişi olması halinde , mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya  Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
     c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
            1-Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi.
            2-Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları   ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler  ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d)(Değişik : 08/06/2004-25486 R.GÇ/42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde  sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
      e)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
      f)İdari Şartnamede belirlenen  geçici teminat.
      g)8.2.nci maddede belirtilen , şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri  Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
       h)Vekaleten ihaleye katılma  halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdili imza beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
8.2.1-İsteklilerin , mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
8.2.2- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %30 u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge , (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği  usul ve esaslara  göre güncelleyerek , güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)
 
8.3-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
8.3.1-Bu ihalede benzer iş olarak 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin  Ek:A Alt yapı İşlerinin (IX-X-XI) Gruplarında bahsedilen işler ile benzer iş olarak  kabul edilecektir.
8.3.2-Bu ihalede inşaat Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
8.4. Belgelerin sunuluş şekli
8.4.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
8.4.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.4.3-İstekliler , istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
8.4.4-İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari gerekli görülen 1 adet forklift ,5 adet kamyon ve işin niteliği gereği gerekli olacak diğer araçlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez .
12-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı , alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır.
15-İdare ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
                                                                                 İmranlı Köylere Hizmet Götürme Birliği