İHALE İLANI
 
İMRANLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN
1- İHALE YAPAN İDARE       : İmranlı Köylere Hizmet Götürme Birliği
                 a) Adresi      : Hükümet Konağı İmranlı/SİVAS
                                b) Telefon / Fax : 0346 861 20 08
2-   İHALEYE KONU İŞİN :
 
a)Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : İmranlı İlçesine bağlı 6 köye depo yapılması ile Eskikeşlik grubu isale hattı ve içme suyu inşaatı işi
  1. İşin yapılacağı Yer          : Türkkeşlik, Becek, Erdemşah, Bulgurluk Kelek Mezrası, Kapumahmut Köyü Mz., Yazıkavak Köyü Hamolar Mezrası ile Eskikeşlik Köyü
  2. İşin gerçekleştirilme Süresi  : Yer teslim tarihinden itibaren 60
takvim günü içerisinde.
3-   İHALENİN
 
  1. Yapılacağı Yer : İmranlı Kaymakamlığı toplantı salonu
  2. Tarihi ve Saati  : .02.08.2017 saat 10.00'da
4-   İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER :
4.1-         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
     1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
         2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d), (e), (f) (g) ve (ğ)
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f)Şekli ve içeriği Birlik İhale Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
  1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli tarafından, istekli adına ihaleye katılacak kişinin ihaleye katılabileceğine dair yetkilendirildiğini gösterir noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h)   Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yansından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin
Taahhütname.
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
  2. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 70'i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ait iş deneyimini gösteren belge,
  3. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için asgari gerekli görülen araçlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi.
5  İhale dokümanları İmranlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Doküman bedeli 500,00 TL (Beş yüz Türk lirası) dır.
6      Teklifler 02.08.2017 tarihinde saat 10.00'a kadar İmranlı Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir.
7      Firmalar KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.
8      İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9      İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine göre yapılacaktır.
10    İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
İlanen Duyurulur: 26.07.2017